“Live and learn สินะ” by Sureesri Sutdhipong

“Live and learn สินะ”

ชอบตั้งคำถามทุกเรื่องที่สงสัยกับตัวเองเสมอ ถามไปมีคำตอบบ้าง ไม่มีบ้าง บางคำตอบต้องตามหาเอง ออกแรงเอง บางคำตอบก็มาให้เห็นง่ายๆ ไม่มีสูตรตายตัว เพราะฉนั้นการเรียนรู้กับการมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพจะเกิดขึ้นได้ ถ้าเราไม่หยุดนิ่ง การมีชีวิตอย่างดีจึงเกิดขึ้นภายใต้การเรียนรู้และขึ้นอยู่กับการเอาความรู้มาปรับใช้ให้มีคุณภาพ ก็คือ “Live and Learn forever”

..ตุ๋ม..