หัวใจสำคัญของการฝึกโยคะ by Jarunee Pimmasri

การฝึกโยคะจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับเทคนิคต่างๆ โดยการนำมาผสมผสานให้มีความกลมกลืนกันของระบบต่างๆ ซึ่งเป็นการฝึกท่าทางกายหรืออาสนะ การฝึกควบคุมลมหายใจ และสมาธิ ไปพร้อมๆกัน เพื่อให้เกิดความสมดุลในร่างกาย มีหัวใจสำคัญในการฝึก 3 ประการ
1. การรวมกายและจิตเข้าด้วยกัน ซึ่งหมายถึงการมีสติรู้อยู่กับกายตลอดเวลา การรู้ตัวทั่วพร้อม
2.ความสมดุลของโยคะ คือ การสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นภายในตนเอง และสมดุลระหว่างตนเองกับสิ่งรอบตัว
3.การพัฒนาจิต เป็นกระบวนการหนึ่งในการฝึกโยคะ ซึ่งการฝึกจิตในโยคะทำให้จิตเข้มแข็ง ตลอดจนยกระดับจิตให้สูงยิ่งๆขึ้นไป
เมื่อเรามีกายที่สมดุลมีจิตที่สงบนิ่งมั่นคง จะช่วยให้เราตะหนักรู้ถึงเหตุที่ทำให้ชีวิตขาดความสมดุล อันเป็นบ่อเกิดแห่งความเจ็บป่วยและจัดปรับให้กลืนคืนสู่ความเป็นปกติ ดังนั้นโยคะจึงเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยเป็นการพัฒนาการทางด้านจิต ทางด้านร่างกายของมนุษย์ และเป็นศาสตร์ทางด้านการบำบัดรักษาไปพร้อมๆกัน หากเราสามารถผสานโยคะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต เราจะพบว่าโยคะไม่เพียงแค่ช่วยให้เราคลายปัญหาต่างๆของร่างกายเพียงเท่านั้น โยคะยังช่วยชี้แนวทางของการดำรงชีวิตอย่างสมดุลและมีความสุข

-Jiw-