ความหมายของ โยคะ ของคุณ คือ อะไร By Nu Lucksana

โยคะ เป็นการรวบร่วม จิต สมาธิ ร่างกาย

รวมมาเป็น จุดเดียว คือพลังที่หลับไหล ซ่อนอยู่ในตัวเราไม่ใช่ แค่จะได้ร่างกายที่ แข็งแรง แต่ ยังทำให้รู้ ถึงการ หายใจที่เข้าและ ออก มีสติ ตลอดเวลา

รู้ว่าเราทำอะไรอยู่ ในขณะนั้น

โยคะ ให้รู้ว่า ร่างกาย ของเรานั้น ยังสามรถทำได้มาก กว่าการเดิน ยืน นั่ง นอน และรู้ถึง ร่างกายของตัวเรามากกว่าที่เราใช้ในประจำวัน

โยคะ ช่วย ให้ร่างกายแข็งแรง และช่วย เรื่องระบบ การทำงาน ภายในร่างกาย ต่อม ต่างๆ ภายในร่างกาย ลำไส้ ปอด หัวใจ สมอง และ การหายใจ นำออกซิเจน ไหลเวียน เข้าได้ถึงทุกส่วน ของร่างกาย

ช่วยเรื่อง ข้อต่อของกระดูก แต่ละชิ้น

โยคะใช้จิต รับรู้ ถึง ลมหายใจเข้า และ ออก ไม่ต่าง กับที่เราได้ฝึก สมาธิ เพื่อจิตที่ไม่ วกแวก ให้รู้ถึงการหายใจเข้าออก เวลา เราทำ อาสนะ นั้นๆ

เราสามรถนำ โยคะ มาใช้ในชีวิต ให้มี สติ สมาธิ ร่างกายแข็งแรง ใน ทุกๆวัน

ความหมายโยคะ ของ คุณ

By Nu Lucksana